Center for People and Buildings

U bent hier: >Werk in Transitie

Werk in Transitie
 

Van thuis naar hybride

Collectief onderzoeksprogramma gericht op het gezamenlijk ontwikkelen van kennis op het gebied van hybride werken

Hybride werken ligt dezer dagen op ieders lippen. Idealiter combineert deze nieuwe manier van werken het beste van twee werelden: kantoor en thuis. Hybride werken wordt daarom door tal van organisaties met veel enthousiasme opgepakt. Maar de praktijk leert dat de invoering van hybride werken een complex vraagstuk is met veel onzekerheden.

Werk in Transitie

Veel organisaties lijken alleen te reizen richting het land van hybride werken. Maar is het wel verstandig om zelf het wiel uit te vinden? Als Center for People and Buildings (CfPB), hét kennisinstituut op het gebied van mens, werk en werkomgeving, willen we de krachten bundelen en organisaties samenbrengen in een gemeenschap rond het nieuwe collectieve onderzoeksprogramma ‘Werk in Transitie’. We ontwikkelen het programma in nauwe samenwerking met TU Delft en TU Eindhoven.

Kantoorhoudende organisaties kunnen zich aanmelden voor deelname aan het collectieve onderzoek. Ons reisdoel is een succesvolle implementatie van hybride werken bij elke deelnemende organisatie. Als reisgenoten trekken we samen op, delen we met elkaar en leren we van elkaar. We vinden het belangrijk om dit evidence based te doen. Bij het CfPB hebben we een goedgevulde rugzak met kennis uit het verleden, die we meenemen op de gezamenlijke reis naar de hybride toekomst.

Onderzoeksprogramma

Het onderzoeksprogramma ‘Werk in Transitie’ bestaat uit vier onderdelen: een Kennisplatform, Verdiepend onderzoek, de Monitor ‘Mens, werk & werkomgeving en een serie Kennisdagen. 

Kennisplatform

Dit is een lerende gemeenschap die samen kennis deelt, kennis ontwikkelt en van elkaar leert. We buigen ons samen over de vraagstukken rondom het hybride werken. Binnen het Kennisplatform werken we met twee groepen:

  1. Beslissers
  2. Beleidsmedewerkers/strategisch adviseurs

Binnen de groep van beslissers organiseren we per programmajaar een tweetal 'diner pensants' voor het topmanagement van de deelnemende organisaties. Tijdens deze diners staan de vragen centraal omtrent de betekenis van hybride werken voor de strategische positionering en de doelstellingen van de deelnemende organisaties en hoe hier op gestuurd kan worden. De vragen zullen sterk gerelateerd zijn aan de continuïteit van de bedrijfsvoering.

Binnen de groep van beleidsmedewerkers/strategische adviseurs organiseren we per programmajaar een drietal kenniskringen voor leidinggevenden die binnen de deelnemende organisaties actief zijn op thema's die raken aan hybride werken (hierbij valt te denken aan FM, ICT en HRM). Tijdens deze kenniskringen staan de vragen centraal aangaande de best passende inrichting van de organisatie en haar werkprocessen. De vragen zullen sterk gerelateerd zijn aan aspecten zoals samenwerken, leiderschap en randvoorwaarden om de werkprocessen goed uit te kunnen voeren.

Verdiepend onderzoek

Binnen het collectieve onderzoeksprogramma willen op een aantal onderwerpen diepgaander ingaan door middel van verdiepende onderzoeken. We willen minimaal één verdiepend onderzoek laten aansluiten op beslissingsniveau en één op adviesniveau. Er wordt gezamenlijk bepaald wat het onderwerp van onderzoek wordt. Het onderwerp dient aan te sluiten bij de algemene vraagstelling van het programma. Hierbij valt te denken aan vragen als 'Wat zijn de gevolgen voor het intern en extern samenwerken'?', 'Hoe behouden we cultuur en de ziel van de organisatie?' en 'Hoe zorgen we voor commitment en verbinding aan de organisatie?'.

Monitor ‘Mens, werk en werkomgeving’

De monitor richt zicht op het verzamelen van data over diverse onderwerpen die gerelateerd zijn aan de continuïteit van de bedrijfsvoering en de beleving van het werk. Met de monitor verzamelen we binnen de deelnemende organisaties data op het gebied van 'Organisatie en medewerkers', 'Werkplek', 'Samenwerken', 'Leiderschap' en Gezondheid'. Deze data biedt een brede basis voor het ontdekken en onderzoeken van de effecten en onderliggende mechanismen van hybride werken. Dit instrument leidt aldus tot inzicht in sturingsmogelijkheden voor organisaties. De monitor biedt daarnaast ook de mogelijkheid om de resultaten van de bevraagde onderwerpen van de deelnemende organisaties te kunnen benchmarken met andere organisaties om zo meer inzicht in de eigen prestaties te kunnen krijgen.

Kennisdagen

Via kennisdagen willen we met een groter publiek delen wat we binnen het kennisplatform, de Monitor ‘Mens, werk en werkomgeving’ en de verdiepende onderzoeken hebben ontdekt en willen we actuele thema’s verkennen. Hiermee willen het bereik van het programma vergroten en hopen we nieuwe deelnemende organisaties te mogen verwelkomen.

Wat levert het op?

De belangrijkste vragen die we gezamenlijk gaan beantwoorden:

  • Wat is hybride werken precies en wat is de betekenis voor de transitie van de werkomgeving? 

  • Wat is het effect van hybride werken op de beleving van de werkplek, het samenwerken, leiderschap en de gezondheid van de medewerker en manager?

  • Welke sturingsmogelijkheden hebben organisaties bij de toepassing van hybride werken?

  • Wat betekent hybride werken voor de continuïteit van de bedrijfsvoering?

Aan de hand van deze vragen bieden we deelnemende organisaties bruikbare evidence based handvaten bij het succesvol invoeren van hybride werken. We hanteren een integrale benadering met aandacht voor organisatie, team en individu. Daarbij ontwikkelen we niet alleen generieke kennis, maar is er ook oog voor de vragen die leven bij elke deelnemende organisatie afzonderlijk.

Looptijd en planning onderzoeksprogramma

Het collectieve onderzoeksprogramma ‘Werk in Transitie’ heeft een totale looptijd van drie jaar. Deelnemende organisaties verbinden zich voor minimaal één jaar aan het programma.

Voor wie?

‘Werk in Transitie’ is bedoeld voor kantoorhoudende organisaties die hybride willen gaan werken. Het collectieve onderzoek is gericht op organisaties die de potentiële voordelen van hybride werken voor organisatie, team en medewerker zo goed mogelijk willen benutten.

Nader informatie

Nadere informatie over de inhoud van het onderzoeksprogramma en de kosten voor deelname zijn te verkrijgen bij Jacqueline Schlangen, directeur van het Center for People and Buildings (CfPB) in Delft, via J.A.M.Schlangen@tudelft.nl.

Contactpersoon

Jacqueline Schlangen

Jacqueline Schlangen

CEO / Law