Center for People and Buildings

U bent hier: >Bestelvoorwaarden

Bestelvoorwaarden


Artikel 1. Toepassing

1.1 Deze Algemene Bestelvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via de website cfpb.nl, telefonisch of per mail worden geplaatst bij de Stichting Kenniscentrum Center for People and Buildings (hierna: CfPB).
1.2 Het plaatsen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.  

Artikel 2. Status van geplaatste bestellingen

2.1 Geplaatste bestellingen via de website cfpb.nl, telefonisch of per mail zijn direct definitief en kunnen niet worden geannuleerd of geretourneerd (tenzij artikel 6.1 van toepassing is).
2.2 Bij bestellingen via de website ontvangt u (enkel) een geautomatiseerde ontvangstbevestiging. Bestellingen per mail en telefonische bestellingen worden per mail bevestigd.
2.3 CfPB heeft het recht om niet te leveren. Een reden hiervoor kan bijvoorbeeld zijn dat de besteller de copyrightregels heeft geschonden of een eerdere bestelling niet heeft betaald.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, exclusief BTW en verzendkosten (als deze van toepassing zijn).
3.2 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen.
3.3 Betalingen vanuit het buitenland kunnen enkel gedaan worden door een bankoverschrijving met behulp van IBAN.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim. Als u binnen twee weken na de betalingsherinnering nog niet heeft betaald, wordt 7,50 euro administratiekosten in rekening gebracht. Indien CfPB haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd.

Artikel 4. Studenten

4.1 Voor studenten geldt vaak een gereduceerd tarief.
4.2 Studenten dienen eerst te betalen voordat de bestelling aan hen wordt opgestuurd. Na plaatsing van de bestelling wordt dit per mail aan hen medegedeeld, met daarbij het over te maken bedrag inclusief porto en btw.

Artikel 5. Levering

5.1 CfPB streeft er naar bestellingen binnen drie werkdagen af te handelen. Alle door CfPB opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van deze leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding of recht uw bestelling te annuleren, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. Eventuele betalingen zullen binnen 30 dagen worden gerestitueerd.
5.2 Indien een bestelling door opgave van een verkeerd afleveradres wordt geretourneerd aan CfPB, zullen de (extra) verzendkosten door CfPB bij de besteller in rekening worden gebracht.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1 Indien bij aflevering blijkt dat de bestelling beschadigd is gelieve u CfPB daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven werkdagen na de aflevering, schriftelijk, gemotiveerd en geïllustreerd met een foto, kennis te geven.
6.2 Indien beschadiging is aangetoond, zal CfPB de geplaatste bestelling tegen retournering daarvan vervangen. Besteller mag  de bestelling ook annuleren. In dat geval ontvangt hij/zij een credit-nota.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1 U dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door CfPB geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
7.2 Alle teksten en illustraties zijn © Copyright Stichting Kenniscentrum Center for People and Buildings te Delft. Alle rechten voorbehouden. Overname van delen of gedeeltes van deze teksten en illustraties is enkel toegestaan nadat hier schriftelijk toestemming voor is verleend.

Artikel 8. Toepasselijk recht en Geschillencommissie

8.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9. Disclaimer

9.1 In geen enkel geval kan CfPB aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die het resultaat zou zijn van de levering, werking of gebruik van de informatie van geleverde bestellingen.

 

Stichting Kenniscentrum Center for People and Buildings
Van der Burghweg 1
2628CS Delft
KvK-nr. 27198777
BTW-nr. NL8106.55.263.B01