Center for People and Buildings

U bent hier: >>Werk in Transitie

Werk in Transitie

Collectief onderzoeksprogramma gericht op het gezamenlijk ontwikkelen van kennis op het gebied van hybride werken, bevattende:

  • De Monitor: een wetenschappelijk gevalideerde digitale vragenlijst met rapportages per organisatie, een benchmark en een database als basis voor generieke kennisopbouw en conclusies.
  • Het Kennisplatforminteractieve bijeenkomsten voor kennisuitwisseling op diverse niveaus, gericht op de integrale aanpak van de hybride werken. Er is aandacht voor vraagstukken op het gebied van HR, FM, IT en CRE. Met het kennisplatform creëren we een kennisnetwerk van professionals en organisaties. Naast de speciale bijeenkomsten voor participanten van Werk in Transitie – kenniskringen en diners pensant – organiseert het CfPB minimaal een keer per jaar een openbaar congres.
  • Hulp bij pilots hybride werken: We bieden organisaties hulp bij het opzetten van pilots hybride werken op doelstellingen en meetniveau; uiteindelijk creëren we een database van pilots en resultaten.
  • Verdiepende onderzoeken: over vraagstukken die uit de monitor en/of pilots naar voren komen en/of die de deelnemers benoemen als relevant en urgent.

Van thuis naar hybride

Hybride werken ligt dezer dagen op ieders lippen. Idealiter combineert deze nieuwe manier van werken het beste van twee werelden: kantoor en thuis. Hybride werken wordt daarom door tal van organisaties met veel enthousiasme opgepakt. Maar de praktijk leert dat de invoering van hybride werken een complex vraagstuk is met veel onzekerheden.

Werk in Transitie

Het Center for People and Buildings (CfPB) startte in 2022 het collectieve onderzoeksprogramma ’Werk in Transitie’ (WiT) als vervolg op het onderzoek We Werken Thuis in 2020, waarin we de effecten van het thuiswerken onderzochten. Gezamenlijk onderzoek en daarbij leren van elkaar voorkomt dat iedereen zelf het wiel gaat uitvinden en onnodig kosten maakt bij de implementatie van hybride werken. ‘Werk in Transitie’ levert kennis voor het maken van de juiste strategische en tactische keuzes. De iteratieve aanpak van het onderzoek geeft inzicht in de korte- en lange termijn effecten van ontwikkelingen op het gebied van organisatie, werkprocessen, werkomgeving, thuiswerken en de keuzes die mensen hierin maken.

Het onafhankelijk onderzoek Werk in Transitie (WiT) richt zich op aspecten als aantrekkelijk werkgeverschap, productiviteit, verbinding en identiteit, vitaliteit en het bieden van een goede werkomgeving bij de werkprocessen. De diversiteit aan deelnemende organisaties maakt het mogelijk om de verschillende onderwerpen vanuit meerdere perspectieven te belichten.

Ons reisdoel is een succesvolle implementatie van hybride werken bij elke deelnemende organisatie. Als reisgenoten trekken we samen op, delen we met elkaar en leren we van elkaar. We vinden het belangrijk om dit evidence based te doen. Bij het CfPB hebben we een goedgevulde rugzak met kennis uit het verleden, die we meenemen op de gezamenlijke reis naar de hybride toekomst.

Kantoorhoudende organisaties kunnen zich aanmelden voor deelname aan het collectieve onderzoek door een mail te sturen naar Jacqueline Schlangen. Participerende organisaties mogen een onbeperkt aantal mensen laten deelnemen aan de activiteiten die binnen het programma worden georganiseerd.

Onderzoeksprogramma

Drie gerenommeerde kennisinstituten voeren WiT uit: het Center for People and Buildings (CfPB), TU Delft en TU Eindhoven. Dit betekent dat deelnemers kunnen putten uit de schat aan kennis die in de loop der jaren is opgebouwd door deze instituten. WiT bestaat uit vier onderdelen: de monitor, het kennisplatform, het analyse-instrument pilots hybride werken, en verdiepende onderzoeken.

Monitor ‘Mens, werk en werkomgeving’

De monitor is een wetenschappelijk gevalideerde digitale vragenlijst met rapportages per organisatie, een benchmark en een database als basis voor generieke kennisopbouw en conclusies. Met de monitor verzamelen we binnen de deelnemende organisaties data op het gebied van 'Medewerker & Organisatie', 'Werkomgeving', 'Samenwerken', 'Leiderschap' en ‘Gezondheid'. Deze data biedt een brede basis voor het blootleggen van de effecten van hybride werken op mens en organisatie. Dit instrument leidt aldus tot inzicht in sturingsmogelijkheden voor organisaties. De monitor biedt daarnaast ook de mogelijkheid om de resultaten van de bevraagde onderwerpen van de deelnemende organisaties te benchmarken. Op die manier krijgen organisaties meer inzicht in de eigen prestaties.

Kennisplatform  

Het kennisplatform is een lerende gemeenschap die samen kennis deelt, kennis ontwikkelt en van elkaar leert. In het kader van het kennisplatform organiseren we verschillende interactieve bijeenkomsten, telkens gericht op de integrale aanpak van de vraagstukken. Daarbij is er aandacht voor het perspectief van HR, FM, IT en CRE. Met het kennisplatform creëren we een kennisnetwerk van professionals en organisaties.

Naast de speciale bijeenkomsten voor participanten – kenniskring-bijeenkomsten en diners pensant – organiseert CfPB minimaal een keer per jaar een openbaar congres. Via het congres willen we met een groter publiek delen wat we binnen het onderzoeksprogramma Werk in Transitie hebben ontdekt en willen we actuele thema’s verkennen. Hiermee willen het bereik van het programma vergroten en hopen we nieuwe deelnemende organisaties te mogen verwelkomen.

Hulp bij pilots hybride werken

Er is nog veel onduidelijk omtrent de implementatie van hybride werken. Daarom zetten organisaties allerlei pilots op, waarbij bijvoorbeeld verschillende types werkomgevingen worden getest. Vanwege het grote aantal pilots binnen organisaties kan het lastig zijn de processen te bewaken en pilotuitkomsten te vertalen naar bruikbare handvatten voor de rest van de organisatie. Wij bieden hierbij hulp. Binnen het CfPB hebben we onder meer een zes stappen-plan opgesteld waarmee het mogelijk is pilots op het gebied van hybride werken gestructureerd uit te voeren. Daarnaast bieden we een overzicht van pilot-methodieken en projectkaarten, waarmee pilots op een verantwoorde en doordachte manier kunnen worden uitgevoerd. Binnen onze Kenniskring besteden we jaarlijks aandacht aan de pilots die zijn uitgevoerd door deelnemers aan het onderzoeksprogramma. Daarbij stellen we organisaties in de gelegenheid om de eigen pilot(s) op het gebied van hybride werken te presenteren en feedback te ontvangen van de andere deelnemers aan Werk in Transitie. 

Verdiepend onderzoek

Binnen het collectieve onderzoeksprogramma zullen we middels verdiepende onderzoeken nader ingaan op een aantal onderwerpen. Deze te onderzoeken urgente thema's kunnen bijvoorbeeld voortkomen uit de monitor of de geanalyseerde pilots. Ook kunnen deelnemers aan de verschillende kennisplatform-bijeenkomsten aangeven welke onderwerpen vragen om verdere verdieping. 

Wat levert het onderzoeksprogramma op?

De belangrijkste vragen die we gezamenlijk gaan beantwoorden:

  • Wat is hybride werken precies en wat is de betekenis voor de transitie van de werkomgeving? 

  • Wat is het effect van hybride werken op de beleving van de werkplek, het samenwerken, leiderschap en de gezondheid van de medewerker en manager?

  • Welke sturingsmogelijkheden hebben organisaties bij de toepassing van hybride werken?

  • Wat betekent hybride werken voor de continuïteit van de bedrijfsvoering?

Aan de hand van deze vragen bieden we deelnemende organisaties bruikbare evidence based handvatten bij het succesvol invoeren van hybride werken. We hanteren een integrale benadering met aandacht voor organisatie, team en individu. Daarbij ontwikkelen we niet alleen generieke kennis, maar is er ook oog voor de vragen die leven bij elke deelnemende organisatie afzonderlijk.

Looptijd en planning van het onderzoeksprogramma

Het collectieve onderzoeksprogramma ‘Werk in Transitie’ heeft een totale looptijd van 3 jaar. Deelnemende organisaties verbinden zich voor minimaal één jaar aan het programma.

Voor wie?

‘Werk in Transitie’ is bedoeld voor kantoorhoudende organisaties die hybride willen gaan werken. Het collectieve onderzoek is gericht op organisaties die de potentiële voordelen van hybride werken voor organisatie, team en medewerker zo goed mogelijk willen benutten.

Nadere informatie

Nadere informatie over de inhoud van het onderzoeksprogramma en de kosten voor deelname zijn te verkrijgen bij Jacqueline Schlangen, directeur van het Center for People and Buildings (CfPB) in Delft, via J.A.M.Schlangen@tudelft.nl.

Contactpersoon

Jacqueline Schlangen

Jacqueline Schlangen

CEO / Law