Center for People and Buildings

U bent hier: >>CfPB Benchmark

CfPB Benchmark

Hoe presteert uw kantoor ten opzichte van andere kantoren?

Wanneer u een WODI inzet wordt de beleving van de werkomgeving en de ervaren productiviteit binnen de eigen organisatie vergeleken met die van andere organisaties. Hiervoor maken we gebruik van de CfPB Indicator. De CfPB Benchmark weerspiegelt de gemiddelde tevredenheid en ontevredenheid over de huisvestingsaspecten van alle organisaties die het CfPB heeft onderzocht. Aan de hand van deze referentiewaarde kan een scherper beeld verkregen worden van de sterke en minder sterke kanten van de eigen werkomgeving. Ieder jaar wordt de CfPB Benchmark aangevuld met de data die in het voorgaande jaar zijn verzameld om de meeste actuele benchmark beschikbaar te stellen.

CfPB Benchmark 2017

De hoogte van de CfPB Indicator 2017 bestaat uit de gemiddelden van de uitkomsten van 138 casestudies bij 52 verschillende organisaties (in totaal 23.187 respondenten) die met WODI Light zijn gemeten in de periode 2007 tot en met 2016. Alle cases tellen dus even zwaar mee, ongeacht het aantal respondenten binnen de case (alle opgenomen cases zijn representatief voor de desbetreffende organisatie).

Tevredenheid en ontevredenheid

De Benchmark maakt onderscheid in de gemiddelde tevredenheids- en ontevredenheidspercentages, waardoor zowel het gemiddelde percentage tevreden mensen als het gemiddelde percentage ontevreden mensen over een bepaald aspect helder worden (figuur 1). Omdat de neutrale scores niet zijn meegenomen in de indicator wil een hogere score op de tevredenheid niet automatisch zeggen dat er een lage score is op ontevredenheid. Uit de verschillen tussen deze scores is onder andere af te leiden welke scores in de praktijk wel en niet haalbaar zijn en hoe verdeeld de meningen zijn per aspect.

Figuur 1: Verdeling CfPB Benchmark 2017

Rapportcijfers, productiviteit en belang

Er wordt, naast de tevredenheid en ontevredenheid over werkomgevingaspecten, ook gekeken naar de overall waardering die respondenten geven aan de hand van rapportcijfers (figuur 2). Een derde onderdeel van de CfPB Benchmark is de indicator ‘ondersteuning productiviteit’, waarin weergegeven wordt in hoeverre de respondenten (gemiddeld) de werkomgeving ondersteunend vinden aan hun eigen productiviteit en aan de productiviteit van hun team en organisatie. Het laatste onderdeel van de CfPB Benchmark is de indicator voor het belang dat medewerkers aan werkomgevingaspecten hechten (figuur 3).

       

Figuur 2: Verdeling CfPB Benchmark 'overall waardering' 2017                                          Figuur 3: Verdeling CfPB Benchmark 'belang' 2017

Verwante indicatoren

Indien gewenst kan een organisatie zich ook vergelijken met een bepaald deel van de WODI database en een eigen streefcijfer (doelstelling) vaststellen op basis van de prioriteiten van de organisatie. Zo kan men ervoor kiezen om zich slechts te vergelijken met kantoren met vergelijkbare kantoorconcepten (bijvoorbeeld met de ‘Benchmark combikantoren met flexibel werkplekgebruik’ of met de ‘Benchmark voor cellenkantoren’), maar men kan zich ook vergelijken met alleen de cases die bovengemiddeld scoren.  

Figuur 4: Verdeling CfPB Benchmark 'ondersteuning productiviteit per kantoortype' 2017

Aanvullende informatie:

Inrichting en gebruik van kantoren verschillend beleefd. De waardering van verschillende soorten werkomgevingen gevat in indicatoren (S. Brunia, I. de Been, M. Beijer & M. Maarleveld: 2011)

Imagineering van de werkomgeving! Bestaat het evidence based managen van de beleving van de medewerkers? (S. Brunia, I. de Been, M. Beijer & M. Maarleveld: 2010)

Indicator meet tevredenheid. Benchmarken op waardering huisvesting. (M. Beijer, I. de Been, S. Brunia & M. Maarleveld: 2009)

Op naar een tevredenheidsindex voor kantoorhuisvesting (D.J.M. van der Voordt, M. Maarleveld; 2006)

Contactpersoon

Sandra Brunia

Sandra Brunia

Researcher│MSc Culture, Organization and Management