Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Corporate Standard Rijkswerkplek 2010

Corporate Standard Rijkswerkplek 2010

14 april 2010

Vorige week vond de eerste fase van de besluitvorming plaats over de Corporate Standard Rijkswerkplek 2010. De Corporate Standard is bedoeld voor toepassing in alle renovatie-, ver- en nieuwbouwprojecten met de functie ‘kantoor van het Rijk’. Omdat de kaderstelling dynamisch is, is gekozen voor het toevoegen van het jaartal. Het CfPB was, samen met tientallen experts uit de rijkshuisvestingspraktijk, betrokken bij de ontwikkeling van de kaderstelling.

Nota Vernieuwing Rijksdienst

De Rijkswerkplek, of beter de ‘Rijkswerkomgeving’ is geïntroduceerd in de Nota Vernieuwing Rijksdienst als een voorwaarde voor grotere organisatorische flexibiliteit van de Rijksoverheid en voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken van zijn medewerkers. De belangrijkste huisvestingsambities zijn: stimuleren van efficiëntie, flexibiliteit, innovatiekracht, duurzaamheid en van een goed imago c.q. uitstraling. Verder gelden de bestaande huisvestingsambities faciliteren van medewerkertevredenheid, van veiligheid en gezondheid en van cultuurverandering.

Basisgebruikersprofiel en bezettingsgraad

Aan de basis van de kaderstelling ligt het Basisgebruikersprofiel Rijk. Die ziet er als volgt uit:

Algemeen bureauwerk, documentverzorging, standaard telefoongesprekken  30%
Ongestoord (pc-) werk, lezen, vertrouwelijke, langere telefoongesprekken 20%
Teamwerk binnen departement          15%
Teamwerk interdepartementaal        5%
Ongepland overleg     15%
Gepland overleg 15%
Totaal 100%

Het basisgebruikersprofiel is het gemiddelde van acht onderscheiden gebruikersprofielen. Voor het opstellen van het gebruikersprofiel is gebruik gemaakt van gegevens uit enquêtes ingevuld door 2069 rijksambtenaren.

Op basis van een groot aantal bezettingsgraadmetingen bij verschillende Rijksorganisaties [VROM bijvoorbeeld recent 40%] is de gemiddelde aanwezigheid vastgesteld. Deze is 50% per medewerker en 55% per fte.

Het werkplekconcept

Als plaats van werken wordt ervan uitgegaan dat rijksambtenaren op drie typen Rijkslocaties zullen werken:

  • Op een vaste plaats afhankelijk van het organisatieonderdeel waar de medewerker zijn formatieplaats heeft: de standplaats.
  • In diverse andere rijkskantoren waar met collega’s wordt samengewerkt c.q. overlegd of waar men even tussentijds ‘aanlandt’.
  • Op een werkplek thuis of in een rijkskantoor nabij huis

Er worden drie typen werkplekken onderscheiden waar medewerkers hun werk doen:

  • Basiswerkplekken
  • Ontmoetings-, aanland- en overlegplekken
  • Vergaderplekken

Het is de bedoeling dat de kaderstelling verdere invulling gaat krijgen door het vaststellen van normen zoals m2 BVO per werkplek en aantallen basiswerkplekken, ontmoetingsplekken en vergaderplekken per fte.

Uitvoering

Het Ministerie van BZK (DG OBR) is verantwoordelijk voor de realisatie van de Rijkswerkplek. DG OBR heeft de regie op het realiseren van de algemene doelen, het ontwikkelen van de Corporate Standard en toetsen of voldaan wordt aan de normering. Daarmee coördineert en agendeert DG OBR het ontwikkelingsproces van de Rijkswerkplek. De realisatie van het Rijksbeleid t.a.v. de Rijkswerkplek is een algemeen gedeelde verantwoordelijkheid van alle departementen.