Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Drie jaar samenwerking met Defensie

Drie jaar samenwerking met Defensie

17 maart 2011

Drie jaar samenwerking met Defensie

In de afgelopen drie jaar hebben het CfPB en het Ministerie van Defensie samen gewerkt aan het inzichtelijk maken van de beleving van het Defensievastgoed. Aanleiding hiervoor was de wens om de huidige, vooral technische projectevaluatie aan te vullen met informatie over de beleving van gebruikers van een gebouw. Deze kennis wil Defensie gebruiken om de medewerkers nog beter te faciliteren en de investeringen in vastgoed meer gericht en efficiënt te maken (‘wat vinden medewerkers nu echt belangrijk in hun huisvesting?’). Door de gebruikers meer centraal te stellen en rekening te houden met hun (on)tevredenheid, hoopt de Dienst Vastgoed Defensie te kunnen bijdragen aan het woon- en werkplezier van medewerkers, alsook aan een betere arbeidsproductiviteit en imago van de organisatie.

WODI Light en vragenlijst Wonen

Om de kantoorhuisvesting in kaart te brengen wordt gebruik gemaakt van het instrument WODI Light, aangevuld met extra vragen die gericht zijn op de specifieke faciliteiten waar Defensie mee te maken heeft. Met de ontwikkelde ‘Vragenlijst Wonen’ kan inzicht worden verkregen in de beleving van de legeringsgebouwen van Defensie, ofwel de gebouwen op Defensielocaties waar de medewerkers kunnen overnachten. Door middel van enkele pilotstudies is de toepassing van beide instrumenten getoetst. Naar aanleiding van de ervaringen en lessen die de pilotstudies hebben opgeleverd, is bekeken op welke manier de instrumenten in het vervolg toegepast zullen worden bij Defensie. Besloten is dat de instrumenten incidenteel worden ingezet bij renovatie- en nieuwbouwprojecten. De gebruikers worden op deze manier meer betrokken bij dergelijke projecten en de resultaten kunnen vervolgens input zijn voor eventuele aanpassingen en investeringen in de huisvesting.

Meten gebouwgegevens

Het inzicht in de beleving van het Defensievastgoed heeft geleid tot de wens om ook verklaringen te verzamelen voor (verschillen in) tevredenheid. In het gezamenlijke onderzoekstraject zijn daartoe instrumenten ontwikkeld om verklaringen te vinden op het vlak van de fysieke werkomgeving. Deze instrumenten brengen de fysieke kenmerken van een werk- of woonomgeving zo objectief mogelijk in kaart door middel van een inventarisatie. Door zowel de beleving als de fysieke kenmerken van een gebouw te meten, kan worden onderzocht of er relaties bestaan tussen de beleving en de fysieke kenmerken van het vastgoed. Hiermee kan gezocht worden naar een antwoord op de vragen: ‘Verklaren fysieke kenmerken van een gebouw (on)tevredenheid over aspecten van het vastgoed? Zo ja, welke fysieke interventies zorgen voor een hoge(re) tevredenheid over een bepaald omgevingsaspect?’ Kennis hierover kan uiteindelijk als input dienen voor verbeteringen van de bestaande huisvesting of worden verwerkt in het PvE van een nieuw gebouw.

Continuering samenwerking

De waardevolle samenwerking met het Ministerie van Defensie wordt voortgezet met de deelname het CfPB-onderzoeksprogramma ‘Van Rood naar Groen’, waarin zij met meerdere partners op zoek gaat naar interventiemogelijkheden die de prestaties van de werkomgeving verhogen.