Center for People and Buildings

U bent hier: >>Opbrengsten Het Nieuwe Werken vallen voorlopig...

Opbrengsten Het Nieuwe Werken vallen voorlopig tegen

6 december 2012

Opbrengsten Het Nieuwe Werken vallen voorlopig tegen

Het verhogen van de werknemerstevredenheid, het besparen op huisvestingskosten en het verbeteren van de werk/privé-balans van werknemers worden het vaakst gerealiseerd binnen Het Nieuwe Werken (HNW) concept. Overall blijft de realisatie van beoogde effecten echter nog achter bij de verwachtingen. Als belangrijkste obstakels bij de invoering van HNW worden genoemd het kwijtraken van vastigheden, een managementstijl en/of een organisatiecultuur die niet passen bij HNW, potentiële verlies van sociale cohesie, en weerstand onder managers tegen de met HNW gepaard gaande veranderingen.

Dit zijn de uitkomsten van de Nationale Nieuwe Werken Barometer 2012. De barometer is in 2010 ontwikkeld door Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) in samenwerking met Novay en het Center for People and Buildings. De Barometer wordt jaarlijks voorafgaand aan de week van HNW verricht door RSM. Dank zij deze Barometer kan een wetenschappelijke vinger aan de pols van HNW worden gehouden

Wat is Het Nieuwe Werken?

Het Nieuwe Werken is een verzamelbegrip van interventies in de werkomgeving. Bij meer dan 65% van de organisaties die HNW hebben ingevoerd staan de volgende aspecten centraal: het toestaan van thuiswerken, een open kantooromgeving met flexibele werkplekken, het aanbieden nieuwe IT (hardware/software) voorzieningen, digitaal documenten beheer (‘paperless office’), resultaatgericht managen en het stimuleren van autonomie en verantwoordelijkheid. Er is nog veel onduidelijkheid over HNW. 75% van de deelnemers in het onderzoek geeft aan dat de term

‘Het Nieuwe Werken’ onduidelijk is en verwarring oproept.  67% van de HNW oriënterende organisaties geeft aan niet goed te weten wat HNW inhoudt en wat het de organisatie oplevert.

Resultaten vallen tegen

Uit een lijst van 20 mogelijke effecten van HNW, verwachten organisaties er gemiddeld 9 te realiseren. Achteraf blijkt dat gemiddeld slechts 1/3 van de verwachtingen is waargemaakt. Meetbare effecten zoals kostenbesparingen en werknemerstevredenheid worden vaker ‘gerealiseerd gemeld’ dan meer abstracte effecten zoals realisatie van leiderschapsverandering en ontwikkeling van intrapreneurs. Organisaties die onderzoekpartners betrekken bij hun invoering van HNW hebben doorgaans minder verwachtingen, maar geven vaker aan deze te realiseren.

De grootste uitdaging voor het laten renderen van HNW ligt in de mentale omslag van zowel medewerkers als hun managers en het aanleren van nieuwe vaardigheden en routines. Dit vereist tijd en aandacht.  Van de organisatie voor haar mensen, maar andersom ook commitment van de medewerker zelf.

Bijdrage overheid

95% van de deelnemers in het onderzoekt geeft aan dat de overheid een actieve rol moet spelen om HNW te stimuleren. Het gaat daarbij om het aanpassen van ARBO wet- en regelgeving, het fiscaal belonen van gewenst gedrag inzake flexibel werken, mobiliteitsmaatregelen in het kader van bereikbaarheid en het vervullen van een voortrekkersrol door zelf HNW in te voeren. 33% noemt het opnemen van flexibel werken in de CAO’s.

Klik hier voor een door RSM opgestelde research briefing van de resultaten.