Center for People and Buildings

U bent hier: >>WODI-enquête

Quickscan met de WODI-enquête

Met de digitale enquête WODI verkrijgt u een beknopte inventarisatie van de beleving en het gebruik van de werkomgeving. De resultaten geven de belangrijkste knelpunten en successen van de werkomgeving weer. Op basis van de uitkomsten kan een verdiepingsslag worden gemaakt in de vorm van interviews, workshops en/of een bezettingsgraadmeting. De WODI is een handzaam instrument om met beperkte middelen de huidige huisvesting te evalueren of effecten van een nieuwe of gerenoveerde huisvesting te meten.

Elementen die aan bod komen in de WODI zijn:

  • Het gebouw: architectuur en uitstraling, indeling van het gehele gebouw, de hoeveelheid, functionaliteit en diversiteit van de ruimten en de bereikbaarheid van het gebouw.
  • De directe werkomgeving: inbreng van ideeën m.b.t. de werkomgeving, de ligging van de ruimten t.o.v. elkaar, de functionaliteit en het comfort van de werkplek, de openheid en transparantie van de werkomgeving en de sfeer en uitstraling van het interieur
  • Psychologische en sociale aspecten: privacy, concentratiemogelijkheden, communicatie en sociale interactie
  • Faciliteiten: archief, ICT, dienstverlening en beheer van de faciliteiten en de mogelijkheden om buiten het eigen kantoor te werken
  • Technische aspecten: binnenklimaat, verlichting en akoestiek
  • De ervaren productiviteit van het individu, het team en van de organisatie
  • Het belang dat respondenten hechten aan de werkomgevingaspecten
  • Een algemeen activiteitenpatroon van de medewerkers
  • De overall waardering

De WODI kan worden aangevuld met vragen uit één of meerdere WODI verdiepingsslagen en modulen, bijvoorbeeld modulen over gedrag en gebruikersafspraken, het Nieuwe Werken, implementatieproces, productiviteit, gezondheid of imago. De verdiepingsslagen gaan dieper in op de onderwerpen die in de WODI voorkomen. Aspecten die bijzondere aandacht verdienen worden hiermee op een meer gedetailleerd niveau bekeken.

Ieder jaar wordt de WODI geëvalueerd en vernieuwd op basis van de nieuwste ontwikkelingen. Ook hebben we ieder jaar een aantal themavragen, zodat we over het desbetreffende onderwerp meer kennis opbouwen.

De standaardisatie van de WODI biedt een basis voor het monitoren van de werkomgeving en biedt de mogelijkheid tot het benchmarken van de gegevens (met behulp van de CfPB Indicator). Ook kan het input leveren aan een te ontwikkelen huisvestingsstrategie door middel van het formuleren van een norm of kengetallen.

Wat vraagt de WODI van u?

Medewerkers krijgen normaal gesproken twee weken de tijd om de online vragenlijst anoniem in te vullen. Dit vraagt ongeveer 10 tot 15 minuten van hun tijd (afhankelijk van de lengte van de vragenlijst).

De verwerking en rapportage van de resultaten ligt over het algemeen bij het CfPB, maar kan ook door uw organisatie (of een derde) partij gedaan worden. In dat geval kan het CfPB een training verzorgen, waarin het meetinstrument uitgelegd wordt.

Aanvullende informatie:

Habit@: nogmaals de maat genomen. Een tweede evaluatieonderzoek naar het gebruik en de beleving van de huisvesting van Waterschap Rivierenland. (M. Maarleveld & S. Brunia: 2009).