Center for People and Buildings

U bent hier: >Voorwaarden

Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn anders dan anders, geen lange juridische teksten over bv leveringsvoorwaarden  of aansprakelijkheid. We willen door het beschrijven van de CfPB identiteit duidelijk maken hoe we werken en waarom we dat zo doen.

Identiteit en taken

De stichting Kenniscentrum Center for People and Buildings is een kenniscentrum dat zich richt op de relatie tussen mens, werk en werkomgeving met als doel het bevorderen van onderzoek, productontwikkeling en kennisoverdracht op dit gebied. Het kenniscentrum doet dit voor en met overheden en bedrijven. Een tweede doel van het Center for People and Buildings is het bevorderen van multidisciplinaire samenwerking tussen leerstoelen van verschillende universiteiten onderling en de beroepspraktijk voor zover het de relatie tussen mensen, werk en werkomgeving betreft.

Het CfPB bereikt haar doelstellingen door een drietal kernactiviteiten. Het CfPB spoort relevante behoeften aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in het werkveld op. Daarnaast richt het CfPB zich op het initiëren, begeleiden en (laten) uitvoeren van fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling. Als laatste ziet CfPB het overdragen van de opgedane kennis via publicaties, voordrachten en praktisch toepasbare instrumenten als haar taak.

Missie Center for People and Buildings

Met een missie die gericht is op het stimuleren van een goede werkomgeving voor elke organisatie en een motto kennis maken en kennis delen is het mogelijk dit in te vullen door betrokken te raken bij projecten in velerlei organisaties. Dat levert het CfPB de nodige empirische onderzoeksgegevens. Reeds verworven kennis wordt generiek en zonder terughoudendheid gedeeld en vloeit als vanzelfsprekend naar organisaties die een casestudie voor onderzoek leveren.

Privacy

Voor de bescherming van persoonsgegeven bij het gebruik van de onderzoeksinstrumenten van CfPB zijn de volgende concrete maatregelen getroffen:

  1. Bij het verzenden van een toegangscode aan individuele medewerkers via de e-mail wordt geen link gelegd tussen de antwoorden van de respondenten en hun e-mailgegevens.
  2. Responsen worden altijd anoniem opgeslagen.
  3. Mailadressen worden direct na het afsluiten van een vragenlijst definitief verwijderd uit het systeem.

Het volledige privacy-statement van CfPB is te lezen via onze website https://www.cfpb.nl/privacy/

Identiteit CfPB, bijdragen en publiciteit

De Stichting Kenniscentrum Center for People and Buildings is door de fiscus erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat onderzoeksbudgetten als een bijdrage aan het CfPB onderzoek wordt ontvangen. De identiteit van het CfPB in projecten vereist dat te allen tijde de verkregen informatie gebruikt mag worden (al dan niet geanonimiseerd) voor de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis en publicaties. Publiceren doen we het liefst met betrokken organisaties en niet alleen case based, maar thematisch of cross case gerelateerd. Over de timing kunnen afspraken gemaakt worden.

De in het CfPB deelnemende partijen hebben met het CfPB geen opdrachtgever – opdrachtnemer relatie. Er wordt een bijdrage aan onderzoek en ontwikkeling gegeven die door de empirische situatie voor bijdrageverstrekkers direct rendement oplevert en voor derden indirect rendement door publicaties of andere vormen van kennsioverdracht. Bijdrageverstrekkers verschaffen voor een goed verlopend onderzoek vrije toegang tot hun organisatie (medewerkers, documenten etc.).

Kennisagenda en publicaties

In 2017 heeft CfPB haar kennisagenda voor de komende jaren geformuleerd met zes centrale thema’s:

  1. Vitaliteit en gezondheid: hoe kan de werkomgeving bijdragen aan optimale omstandigheden voor het doen van het werk en voor informatieverwerking door medewerkers?
  2. Individuele keuzes in de werkomgeving: Wat zijn de motieven en mechanismen van de mens en welke gebouwkenmerken of faciliteiten spelen een rol bij de individuele keuzes in de werkomgeving?
  3. Flexibiliteit van gebouwen, mens en werkomgeving: welke vormen van flexibiliteit zijn te onderscheiden in de werkomgeving, waar liggen de grenzen voor flexibiliteit vanuit de mens?
  4. Organisatie van werk en nieuwe werkvormen: Hoe veranderen werkprocessen rondom samenwerking en digitalisering en welke betekenis heeft de werkomgeving in deze nieuwe vormen van werken?
  5. Smart Business Cases: systematische manier van redeneren van input (doelen en ambities) naar outcomes (beoogde effecten en wat daarvoor nodig is)
  6. Implementatie: verkenning van verander strategieën en elementen in de aanpak die passen bij een organisatie en effect hebben voor de organisatie