Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Ontwikkelingen

Ontwikkelingen

Direct naar: publicaties

OntwikkelingenBinnen het onderzoeksterrein van mens, werk en werkomgeving zijn tal van nieuwe ontwikkelingen en specifieke vraagstukken te onderscheiden. Hieronder treft u een aantal van deze vraagstukken waarmee we ons bezig houden.


Hybride werken

Hybride werken heeft zich razendsnel ontwikkeld tot een belangrijk onderwerp voor kantoorhoudende organisaties. Kenniswerk wordt vaker dan pre-corona op een diversiteit van locaties uitgevoerd: op kantoor, thuis en elders. Omdat er op dit terrein nog veel onduidelijkheden zijn - hoe organiseer je hybride werken? hoe houdt je de sociale en professionele cohesie in stand?, et cetera - startte het CfPB in 2022 het collectieve onderzoeksprogramma ’Werk in Transitie’. Het programma is een vervolg op het onderzoek We Werken Thuis in 2020, waarin we de effecten van het thuiswerken onderzochten. Meer informatie over het collectieve onderzoeksprogramma is hier te vinden.

We Werken Thuis

Op initiatief van Aestate/Ontrafelexperts, het Center for People and Buildings (CfPB), TU Delft en TU Eindhoven vond er gedurende 2020 onder de titel We Werken Thuis een groot onderzoek plaats naar de ervaringen van thuiswerkers gedurende de corona-pandemie.

Het onderzoek wijst uit dat thuiswerken door velen als positief wordt ervaren: zo blijken de respondenten niet zelden productief op de thuiswerkplek, zeker wanneer het gaat om concentratiewerkzaamheden. Toch komen er ook problemen aan de oppervlakte. Niet iedereen voelt zich even prettig thuis, bij sommigen ontstaan er gezondheidsklachten en de sociale cohesie in organisaties staat zo hier en daar onder druk.

Het onderzoek leverde volop media-aandacht op. Zo wijdde NRC Handelsblad een paginagroot artikel aan de uitkomsten van het We Werken Thuis-onderzoek. Binnen het CfPB wordt hard gewerkt aan een vervogprogramma. Want alle vragen omtrent nut, noodzaak en implementatie van hybride werkvormen zijn nog lang niet beantwoord.

De academische werkplek

Universiteiten en hogescholen zoeken naar toekomstgerichte onderwijshuisvesting en de wijze waarop zij huisvestingskosten kunnen reduceren om meer geld voor het primaire proces beschikbaar te krijgen. Het CfPB onderzoekt voor meerdere onderwijsinstellingen het effect van invoering van reductie in m2, flexwerken, studieomgevingen waar medewerkers en studenten gezamenlijk werken en leren en de wijze waarop onderwijs toekomstgericht gefaciliteerd kan worden. Lees meer

De toekomst van werk

We lezen er elke dag over: het werk verandert en vraagt andere dingen van de werkomgeving. Over hoe het werk zal veranderen, welke ontwikkelingen daarop van invloed zijn en wat dat vraagt van de werkomgeving, is onderzoeksconsortium Futures Forum in november 2015 van start gegaan. Maart 2017 verscheen de eindrapportage. De onderzoeksresultaten kunnen gebruikt worden als input voor de beleidsagenda voor de ondersteunende diensten, FM, HR, RE en ICT. Lees meer

Demografische ontwikkelingen

Onze beroepsbevolking vergrijst. Wat betekent dit voor de werkomgeving van de toekomst, ook in het licht van de verschillen in digitale vaardigheden en werkstijlvoorkeuren tussen generaties? Lees meer

Duurzame kantoorhuisvesting

Mede onder invloed van wetgeving worden kantoren steeds duurzamer. Daarbij ligt de focus op technische maatregelen zoals warmte-koude opslag, isolatie, et cetera.   Onderzoek van het CfPB laat zien dat er ook veel winst te boeken valt door het energiebewustzijn van de kantoorgebruikers te stimuleren. Lees meer

Het Nieuwe Werken

 Het Nieuwe Werken raakt steeds meer ingeburgerd in ons land, zowel bij private als publieke organisaties. Maar wat verstaan we eigenlijk onder het Nieuwe Werken, is het wel zo nieuw, en werkt het wel? De populariteit lijkt vooralsnog meer gebaseerd op verhalen dan op feiten. Lees meer

Werkplek voor iedereen

Met de invoering van de Participatiewet m.i.v. januari 2015 is het de bedoeling dat meer mensen met een arbeidsbeperking doorstromen naar regulier werk. Dat roept de vraag op welke aanpassingen in de werkomgeving nodig zijn om te zorgen dat deze categorie medewerkers prettig en goed kan werken.  Lees meer 

Contactpersoon

Anca Gosselink

Anca Gosselink

Programmamanager│Msc Culture, Organization and Management