Center for People and Buildings

U bent hier: >Over ons

Over ons

Identiteit en taken

De Stichting Kenniscentrum Center for People and Buildings (CfPB) is in 2001 opgericht om kennis over mens, werk en werkomgeving toepasbaar te maken voor bedrijven en overheden. Daarmee wil zij een bijdrage leveren aan de totstandkoming van "een goede werkomgeving voor elke organisatie". Het CfPB is een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ons volledige ANBI formulier is hier te vinden.

Het CfPB heeft als doel het bevorderen van onderzoek, productontwikkeling en kennisoverdracht op het gebied van mens, werk en werkomgeving. Het kenniscentrum doet dit voor en met overheden en bedrijven. Een tweede doel van het Center for People and Buildings is het bevorderen van multidisciplinaire samenwerking tussen leerstoelen van verschillende universiteiten onderling en de beroepspraktijk voor zover het de relatie tussen mensen, werk en werkomgeving betreft.

Het CfPB bereikt haar doelstellingen door een drietal kernactiviteiten:

  1. Het CfPB spoort relevante behoeften aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in het werkveld op. 
  2. Het CfPB richt zich op het initiëren, begeleiden en (laten) uitvoeren van fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling.
  3. Het CfPB ziet het overdragen van de opgedane kennis via publicaties, voordrachten en praktisch toepasbare instrumenten als haar taak.

Missie Center for People and Buildings

Met een missie die gericht is op het stimuleren van een goede werkomgeving voor elke organisatie en een motto kennis maken en kennis delen is het mogelijk dit in te vullen door betrokken te raken bij projecten in velerlei organisaties. Dat levert het CfPB de nodige empirische onderzoeksgegevens. Reeds verworven kennis wordt generiek en zonder terughoudendheid gedeeld en vloeit als vanzelfsprekend naar organisaties die een casestudie voor onderzoek leveren.

Werkwijze

Het CfPB buigt zich samen met deelnemende partijen over hun huisvestingsvraagstuk. Het CfPB fungeert daarbij als onderzoeker, coach en reflectant. Het CfPB levert geen adviezen. In onze optiek is huisvesting een belangrijk onderdeel van de integrale bedrijfsvoering, waarvoor het management zelf de koers moet uitzetten.

Doorgaans start de samenwerking met een of meer intakegesprekken. Hierna stelt het CfPB een onderzoeksvoorstel op. Na goedkeuring hiervan wordt het onderzoek uitgevoerd en wordt daarover gerapporteerd.