Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Herijking Werkplekmodel casus Kadaster - Onderz...

Herijking Werkplekmodel casus Kadaster - Onderzoek naar een toekomstbestendig werkplekmodel 2016-2025

Mei 2017 | Marion Beijer, Evi De Bruyne, Wim Pullen

Tien jaar na het opstellen van het Werkplekmodel voor het Kadaster is nagegaan op welke punten dit model aanpassing behoeft. Op basis van gesprekken, documentanalyses en modelberekeningen (met gegevens uit eerdere onderzoeken) is een nieuw werkplekmodel opgesteld.

Er is onderzoek gedaan naar de gewenste kwaliteit van de werkomgeving, naar de gewenste flexfactor en naar de gewenste werkplekkenmix.

Kwaliteit van de werkomgeving

Uit gesprekken met raad van bestuur, directieleden en afdelingshoofden kwam een aantal noodzakelijke kwaliteiten van huisvesting sterk naar voren:

  1. Sfeer en imago – dit heeft betrekking op de sfeer in de werkomgeving en het imago dat het Kadaster heeft naar externen. Men vindt het belangrijk dat het mogelijk wordt om ‘zichtbaar’ (en in samenwerking met andere partijen) nieuwe ideeën, producten en diensten te ontwikkelen. De werkomgeving moet deze innovatie en creativiteit ondersteunen.
  2. Een functionele werkplek – medewerkers moeten hun werk op een goede manier kunnen doen. Werkplekken moeten het werk goed ondersteunen, zowel op het gebied van veiligheid en gezondheid(Arbo) als naar de aard van taakgebonden activiteiten bijvoorbeeld concentratie- en communicatiewerk.
  3. Nabijheid – men vindt het belangrijk om de medewerkers van de eigen afdeling, maar ook medewerkers van afdelingen waar veel mee wordt samengewerkt dichtbij elkaar te hebben. Door deze nabijheid wordt het mogelijk om elkaar sneller te vinden en gemakkelijker samen te werken.

Flexfactor

Na doorrekening van verschillende varianten kiest het Kadaster voor een flexfactor van 0,75 waarbij overlegplekken niet worden meegerekend. Met deze voor hedendaagse AGH-werkomgevingen redelijk ruime norm kiest het Kadaster voor een werkomgeving die recht doet aan de vastgestelde noodzakelijke kwaliteiten.

Werkplekkenmix

Het werkplekmodel 2006 werd gekenmerkt door een vaste werkplek voor alle medewerkers binnen een weinig gedifferentieerde werkomgeving met een sterk open karakter (10% 1-persoonskamers en 90% open werkplekken). In het werkplekmodel 2016 wordt gekozen voor een gedifferentieerd AGH-werkplekconcept met meer gesloten werkplekken en (zoals eerder genoemd) een flexfactor van 0.75.

Toepassing

Onder de titel 'Kantoorinrichting nieuwe stijl' heeft het Kadaster een uitvraag in de markt gedaan. Op Tenderned lezen we: “Het betreft de complete (her)inrichting van de 8 Kadasterlocaties. Onder de inrichting verstaan wij zowel meubilair, vloerafwerking, inrichtingselementen als scheidingswanden, pantry’s en zonnewering. De leveringen dienen zoveel mogelijk te voldoen aan het principe van circulaire economie, en moet waar mogelijk bijdragen aan de vitaliteit van medewerkers. De aanbesteding zal plaatsvinden op basis van Best Value Procurement”.

Op 25 juli 2017 is de aankondiging van een gegunde opdracht gepubliceerd.

THEMA'S

Evaluatie

Contactpersoon

Anca Gosselink

Anca Gosselink

Programmamanager│Msc Culture, Organization and Management