Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Onderzoeksvoorstel Fysieke Werkomgeving Rijk -...

Onderzoeksvoorstel Fysieke Werkomgeving Rijk - Kosten- en kwaliteitsnormering in besturingscontext

December 2011 | Wim Pullen, Karel Dekker

De Fysieke Werkomgeving van de Rijksoverheid is sterk in beweging. De Ministerraad heeft besloten tot een concentratie van Rijksdiensten in een aantal steden. Daarover is een fiks debat gaande met de Tweede Kamer (overleg Vaste Commissie BZK 14 nov 2011). De herziening van het Rijkshuisvestingsstelsel leidt tot onder meer een andere beprijzingsmethodiek voor gebouwen.

Door dat alles heen weeft zich de ontwikkeling van de onderliggende normstelling voor Rijkshuisvesting. Op 16 september 2011 zijn de eerste besluiten genomen over de ruimtenormering. Dit is onderdeel van een rijksbrede kaderstelling op het gebied van huisvesting voor rijksambtenaren. Het CfPB onderzocht de mogelijkheden voor de normering (Onderzoeksrapportage FWR, Pullen et al 2011).

De kaderstelling is nog niet af. De ontwikkeling van de kaderstelling is samengebracht in het programma Fysieke Werkomgeving Rijk. De doelstelling daarvan luidt:

Het realiseren van Rijksbrede kaderstelling op het gebied van huisvesting van Rijksambtenaren. Deze kaderstelling levert een bijdrage aan het realiseren van een veilige, gezonde, duurzame en efficiënte fysieke werkomgeving, die flexibel c.q. plaats- en tijdonafhankelijk werken en arbeidsproductiviteit stimuleert en die leidt tot voldoende medewerkertevredenheid. FWR draagt bij aan flexibilisering en een goed imago van de Rijksoverheid.
(bron: Plan van Aanpak Project Kwaliteit en Financiële normen, 0.2, van Erpers Roijaards, 16 nov 2011)

Dit onderzoeksvoorstel schetst de aanpak voor het nog te realiseren deel van de kaderstelling: de kosten- en kwaliteitsnormering. Het gaat voorts in op onderdelen van de ruimtenormering voor vergaderfaciliteiten zoals normstelling en meetmethoden. Tenslotte wordt – gelet op het ontwikkelen van adequate besturingsinformatie – aandacht gegeven aan de informatieverzameling, -opslag en analysemogelijkheden zoals die zijn bedoeld in het CfPB Huisvestingskeuzemodel en de daarbij behorende projectendatabase.

THEMA'S

Conceptkeuze | Kosten en baten