Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Pilots voor procesgericht huisvesten, een onder...

Pilots voor procesgericht huisvesten, een onderzoek naar procesgericht huisvesten in de praktijk van de Informatie Beheer Groep

Augustus 2008 | Maartje Maarleveld, Yuri Martens, Iris de Been

Achtergrond

De IB-Groep heeft te maken met allerlei veranderingen, zowel organisatorisch als op het gebied van huisvesting. Vast staat dat de IB-Groep wil dat de huisvesting past bij haar processen en activiteiten. De term procesgericht huisvesten staat daarin centraal. Het Center for People and Buildings (CfPB) ondersteunt de IB-Groep door middel van onderzoek in hun zoektocht naar de optimale manier van huisvesten. Tegelijkertijd voedt het onderzoek bij de IB-Groep het CfPB met nieuwe data, inzichten en kennis over de relatie tussen mens, werk en werkomgeving.

Doel en onderzoeksvraag

Voor de IB-Groep moet het onderzoek leiden tot: 1) inzicht in de toekomstige processen, het gewenste gedrag en de werkwijze bij de medewerkers en managers en 2) inzicht bij de medewerkers en managers over de consequenties van processen en werkwijze voor het huisvestingsconcept.

Daartoe zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:

  • Hoe kunnen de doelstellingen van de IB-Groep vertaald worden naar een procesgericht huisvestingsconcept?
  • Wat is de relatie tussen de ICT, de werkprocessen en de huisvesting?
  • Hoe creëer je draagvlak voor het invoeren van een nieuw huisvestingsconcept?
  • In hoeverre zijn de doelstellingen voor het nieuwe huisvestingconcept gerealiseerd in de pilots?

Het onderzoek vindt plaats in vier pilots.

Uitkomsten

Meest interessant was de uitkomst op onderzoeksvraag 3. De resultaten wijzen er op dat naast indirecte participatie (vertegenwoordigers van een afdeling zijn betrokken bij het proces), ook directe participatie van invloed is op de algehele tevredenheid over het kantoorconcept. Daar waar de directe participatie het grootst was is het draagvlak voor de nieuwe omgeving het grootst. Daarnaast blijkt dat meebeslissen en het herkennen van beslissingen in het eindresultaat een positieve invloed heeft op het creëren van draagvlak. Het draagvlak is het kleinst bij de pilots waarbij het minste rekening gehouden is met de inbreng van medewerkers.

THEMA'S

Proces | Conceptkeuze | Kosten en baten