Center for People and Buildings

U bent hier: >>>TECHNIEK NEDERLAND: Van pilot naar PvE;

TECHNIEK NEDERLAND: Van pilot naar PvE;

Maart 2019 | Anoushka Jansen, Wim Pullen

TECHNIEK NEDERLAND: Van pilot naar PvE;

Uneto VNI werd Techniek Nederland: grote gevolgen

Techniek Nederland (TN) heeft het voornemen een nieuwe huisvesting te betrekken. De ambitie is om met andere organisaties uit de branche een Sectorhuis te realiseren. Daarin krijgt het secretariaat van TN (met ca 70-80 mensen) een eigen plek. Naast deze ambitie die gericht is op het IMAGO met o.a. het zichtbaar maken van branche-gerelateerde techniek, hoort een cultuurverandering die zich uit in meer SAMENWERKEN (intern en extern) en het delen van ruimten met de andere organisaties met het oog op EFFICIENCY. De toetssteen voor alles is dat de LEDENTEVREDENHEID en de MEDERWERKERTEVREDENHEID zich positief ontwikkelen.

Nieuw werkplekconcept: testen en leren

Met het oog op deze ambities is in de huidige huisvesting in Zoetermeer een deel van het gebouw heringericht. Hierdoor kon een groep medewerkers gedurende een periode van 3 maanden volgens de principes van ACTIVITEITGERICHT WERKEN (AGW) gaan werken. Dit werd de PILOT ‘Anders werken’ genoemd. Met AGW wordt bedoeld: een werkomgeving met een gevarieerd aanbod van ruimten en plekken, afgestemd op de verschillende activiteiten van de gebruikers ervan. Een typerend onderdeel van een activiteitgerelateerde werkomgeving is een gedeeld gebruik van de werkplekken (flexplekken).

Onderzoeksopzet en bevindingen

Het Center for People and Buildings deed onderzoek, eerst naar de uitgangspunten voor de pilot, en later naar gebruik en beleving van de pilot. De onderzoeksvraag luidde: “Welke werkomgeving past bij de huidige en toekomstige werkwijze van Techniek Nederland, en hoe kan de pilot bijdragen aan dit inzicht”? Voor het verkrijgen van informatie zijn verschillende onderzoeksmethoden ingezet o.a. observaties, en workshops met deelnemers aan de pilot, en met overige vertegenwoordigers uit de organisatie, de begeleidingscommissie en de medezeggenschap.

Het Huisvestingskeuzemodel bleek een bruikbare leidraad om het proces te structureren. De pilot was niet alleen een belevenis voor de deelnemers, de systemetische datacollectie leverde veel inzicht voor het definiteve programma van eisen: ambites, gedachten over samenwerking, werkplekmix en gedrag in een activiteitgerichte werkomgeving.

THEMA'S

Proces | Conceptkeuze | Uitwerking | Evaluatie