Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Benchmarken met de CfPB Indicator 2012!

Benchmarken met de CfPB Indicator 2012!

23 januari 2012

De CfPB indicator 2012 is gebaseerd op de gemiddelde tevredenheid en ontevredenheid van medewerkers uit 79 verschillende WODI-cases die zijn uitgevoerd in de afgelopen vijf jaar (met een totaal van 11.092 respondenten). Naast de algemene indicator, zijn er ook specifieke benchmarkgegevens beschikbaar voor drie verschillende kantoortypen:

  • traditionele cellenkantoren met vast werkplekgebruik (o.b.v. 30 cases, 5696 respondenten)
  • combikantoren met vast werkplekgebruik (o.b.v. 14 cases, 1276 respondenten)
  • combikantoren met flexibel werkplekgebruik (o.b.v. 33 cases, 3970 respondenten)

Organisaties kunnen zichzelf met deze verschillende indicatoren vergelijken en zo bepalen waar de eigen organisatie goed of minder goed uit de bus komt. Ook is het mogelijk om eigen streefwaarden te bepalen door een selectie te maken van cases uit de WODI database of op basis van doelstellingen van de organisatie.

Het belang van werkomgevingaspecten

Er is dit jaar ook gekeken naar het belang dat medewerkers aan de verschillende werkomgevingaspecten hechten. In WODI hebben medewerkers de gelegenheid om aan te geven welke drie aspecten van de werkomgeving zij het meest belangrijk vinden. Uit 47 cases (met in totaal 6391 respondenten) uit 2009, 2010 en 2011 is duidelijk geworden welke aspecten het meest genoemd zijn door de medewerkers:

Figuur 1: Het gemiddelde percentage medewerkers dat de aspecten als een van de drie meest belangrijke heeft genoemd.

De spreiding van scores in de verschillende cases, kan per aspect sterk verschillen. Zo is het verschil tussen cases wat betreft het belang dat aan de ‘faciliteiten en het beheer van de faciliteiten’ wordt gehecht slechts 9%, terwijl ‘bereikbaarheid gebouw’ en ‘binnenklimaat’ een spreiding kennen van respectievelijk 60% en 55%. Bij de twee laatstgenoemde aspecten is het belang dat er aan de aspecten wordt gehecht dus sterk afhankelijk van de onderzoekscase.

Functionaliteit en comfort van de werkplek vast op eerste plaats

Als we de belangscores per jaar bekijken, valt het op dat ‘functionaliteit en comfort van de werkplek’ door de jaren heen altijd de toppositie inneemt. De ‘bereikbaarheid van het gebouw’ en de ‘communicatiemogelijkheden en sociale interactie’ lijken in de cases van 2011 juist minder belangrijk te zijn dan in de cases van 2009 en 2010. Het belang van de ‘ICT en ondersteunende ICT-voorzieningen’ lijkt door de jaren heen in belang toegenomen te zijn. Wellicht dat de toename van nieuwe manieren van werken en flexibel werkplekgebruik hier mee te maken hebben.

Binnen de drie kantoortypen bestaat de top vijf van belangrijkste aspecten uit dezelfde aspecten als hierboven genoemd. De volgorde verschilt echter wel. Zo worden de concentratiemogelijkheden binnen traditionele kantoren vaker als belangrijk genoemd, dan in combikantoren (41% ten opzichte van 29%). Een mogelijke verklaring hiervoor kan liggen in het aanzienlijke aantal cases bij wetenschappelijke instellingen met een traditioneel cellenkantoor die in de WODI-database zijn opgenomen.

Meer lezen over de CfPB Indicator 2012 en de WODI Toolkit, of interesse in deelname aan werkomgevingsdiagnose-onderzoek (WODI) bij uw organisatie? Klik hier.