Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Evaluatie werkpleinen Rotterdam

Evaluatie werkpleinen Rotterdam

14 april 2010

Evaluatie werkpleinen Rotterdam

Voorgeschiedenis

Werkpleinen zijn een landelijk initiatief om in het kader van de ketenbenadering één loket voor Werk en Inkomen te creëren. In 2007 is de basis gelegd voor de ruimtelijk architectonische vormgeving van de Werkpleinen in Rotterdam. Dit gebeurde vanuit een onderzoekstraject waaraan SoZaWe Rotterdam, het CWI en het UWV (inmiddels het UWV WERKbedrijf), architectenbureau Wim de Bruijn en het Center for People and Buildings deelnamen. In een interactief proces zijn bouwstenen voor de vormgeving en inrichting van de Werkpleinen geformuleerd op basis van aannames over werkwijze, aantallen en soorten klanten, aantallen medewerkers en nieuw te formuleren functies. Vanuit deze aannames is een vertaalslag gemaakt naar benodigde soorten en aantallen werkplekken en de werkwijze in de nieuwe werkomgeving. Als resultante is een gezamenlijke visie op dienstverlening en veiligheid geformuleerd. Het ontwikkelproces is goed verlopen. Het gesprek rond de huisvesting bleek een prima voertuig om de partijen nader tot elkaar te brengen. Het instrument PACT (Plekken en ACTiviteiten) bleek erg handig om te redeneren aan de hand van verschillende scenario's.

Huisvestingsconcept Werkpleinen Rotterdam

Het huisvestingsconcept kenmerkt zich door:

 • geïntegreerde huisvesting rond een geïntegreerd dienstverleningsconcept de klant(behoefte) staat centraal
 • flexibiliteit: gemakkelijk in omvang en aard wisselende klantstromen kunnen opvangen door het gebruik van drie verschillende zones
 • flexwerkplekken voor de medewerkers
 • veiligheid en privacy: zoveel mogelijk door openheid, transparantie, zichtbaarheid en een vriendelijke uitstraling
 • gastvrijheid: uitnodigend en stimulerend (om werk te zoeken). Een gastheer wijst bezoekers de weg
 • gebruik van kleuren en iconen om de functies van plekken aan te geven
 • vaste elementen (bouwstenen) op alle Werkpleinen

Veranderde context

Door de kredietcrisis is de economische en maatschappelijke context sterk gewijzigd. Dit heeft geleid tot een toestroom van klanten. Mede daarom is een deel van de dienstverlening van individueel naar groepsgericht verschoven. In de zomer 2009 zijn in Rotterdam de eerste twee van totaal vijf te realiseren Werkpleinen geopend. De inrichting is gebaseerd op de in 2007 ontwikkelde bouwstenen. Een gedegen evaluatie van de twee gerealiseerde Werkpleinen is gewenst om te bekijken hoe passend de gerealiseerde oplossingen in de praktijk zijn en welke ervaringen en lessen uit de eerste twee gerealiseerde Werkpleinen meegenomen kunnen worden in de nog te realiseren Werkpleinen.

Evaluatieonderzoek

Het CfPB is gevraagd om de evaluatie te verrichten. Het onderzoek vindt plaats in het voorjaar van 2010. In het onderzoek worden ervaringen en lessen verzameld vanuit vier invalshoeken:

 • herijken van de in 2007 gedane aannames en inzicht verkrijgen in de consequenties van eventueel opgetreden veranderingen
 • inzicht verkrijgen in gebruik, beleving en bijdrage aan het dienstverleningsconcept van gerealiseerde Werkpleinen
 • inzicht verkrijgen in de benutting en bezetting van de diverse soorten werkplek`ken
 • het testen en eventueel aanpassen van de basisbouwstenen en het rekenmodel om de diversiteit en aantallen bouwstenen voor de drie nog te realiseren locaties te herijken

Bij de evaluatie worden de volgende onderzoeksmethoden ingezet: interviews, bezettingsgraadmetingen, meting van bezoekersaantallen, observatie, WODI-light enquête, rekenmodel PACT, documentanalyse.

Relevantie

De uitkomsten zijn in de eerste plaats van belang voor de gemeente Rotterdam en het UWV Werkbedrijf omdat ze waardevolle informatie zullen opleveren voor de opzet van de drie nog te realiseren Werkpleinen. Afgeleid daarvan kan mogelijk ook het werkveld van Werk en Inkomen profiteren van de uitkomsten. Het dienstverlenings- en huisvestingsconcept en de gevolgde aanpak kunnen mogelijk als voorbeeld dienen voor Werkpleinen elders in ons land. Voor het CfPB is het onderzoek interessant omdat het inzicht zal verschaffen in de mogelijkheid en waarde van werken met scenario’s voor toekomstige werkprocessen en uitwerking van conceptuele keuzes in een vroeg stadium. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om het PACT rekenmodel te ijken.

Contactpersoon

Anca Gosselink

Anca Gosselink

Programmamanager│Msc Culture, Organization and Management