Center for People and Buildings

U bent hier: >>>FM action agenda 2015: Do we know? Does it matter?

FM action agenda 2015: Do we know? Does it matter?

8 juli 2009

Afgelopen juni vond het European Facility Management Congres plaats in Amsterdam. Op het congres is een FM Action Agenda 2015 opgesteld. De volgende bouwstenen gaan deel uitmaken van de Action Agenda:

Duurzaamheid, CO2  en energiebehoefte

 • Is de toenemende vraag naar energie een issue voor FM?
 • Wat is de bijdrage van FM aan de CO2 uitstoot?
 • Kan FM bijdragen aan reductie van de CO2 uitstoot?

Toelichting: bedrijven (exclusief industrie) nemen ongeveer 21% van de totale energieverbruik voor hun rekening (bron: factsheet energypolicy EU). Dat is ongeveer evenveel als het energieverbruik van alle huishoudens bij elkaar. Er kan binnen bedrijven veel energie bespaard worden. Zeker 25% en als we echt ons best doen misschien wel 50% (zie bijvoorbeeld CfPB-onderzoek ‘Energiesimulaties Rijkshuisvesting’). Maar dat gaat niet vanzelf. De motivatie van bedrijven om aan energiereductie te werken is nog niet erg groot. Het gegeven dat de energierekening maar 1% van de totale bedrijfslasten beslaat zal hierbij zeker een rol spelen. Maar was er ook niet zoiets als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

Kredietcrisis, dominante paradigma’s in het bedrijfsleven

 • Dragen de facilities in uw organisatie bij aan:
   - Productiviteitsgroei en aandeelhouderswaarde?
  - Vitaliteit en continuïteit van de organisatie?
 • Wat kan FM bijdragen aan een mentaliteitsverandering?

Toelichting: het gevaar van de kredietcrisis is dat iedereen zich op kostenbesparing stort waarbij de baten van FM uit het oog verloren raken. Voor financieel verstandig ondernemen is het belangrijk om meer in life cycles te denken. Extra investeren om dat later via de exploitatie (meer dan) terug te verdienen, materieel/financieel en soms ook immaterieel.  

Demografische ontwikkelingen

 • De beroepsbevolking daalt. Wie staat er straks voor de klas, wie zorgt voor de zieken en ouderen, wie produceert onze goederen, wie levert de diensten? Wie zorgt er straks voor ons?
 • Wat kan FM bijdragen ‘to deliver smarter’
 • Ontwikkel toekomstscenario’s om zicht te krijgen op interessante en haalbare oplossingsstrategieën.

Toelichting: hoe kan FM inspelen op de krimp van de arbeidsbevolking? Kan IT, robotica, opereren en monitoren op afstand enzovoort helpen om het tekort aan personeel in de zorg op te vangen? Welke mogelijkheden biedt e-learning het onderwijs?

Een andere ontwikkeling is de nieuwe ‘Einsteingeneratie’. Hoe willen de jonge mensen van nu leren en werken? Wat betekent dat voor de leer- en werkomgevingen?

Gebruik van ruimte, niveaus van ruimte

 • Wat betekent de opmars van werkplekdelen en van netwerkorganisaties voor het ruimtegebruik van bedrijven?
 • Wat zijn de sociaal-economische gevolgen van verschillende vormen van ruimtegebruik?
 •  Wat kan FM doen om de bewustwording over de gevolgen van ruimtegebruik te vergroten?

Toelichting: door nieuwe manieren van werken verandert de ‘spacial footprint’ van organisaties. Minder vaste werkplekken, meer informele- en overlegplekken, thuisplekken enzovoort. Wat betekent dit voor het m2 gebruik per medewerker? Je kan in theorie tamelijk ver gaan in het terugdringen van vierkante meters. Maar wat doet dat met de medewerkers? Welke boodschap geef je hen daarmee? Wat doet dat met de tevredenheid en productiviteit van medewerkers? En ook betrokkenheid en cohesie zijn aandachtspunten. Die komen onder druk te staan wanneer mensen meer buiten de deur gaan werken. De impact van de veranderende werkomgeving is al met al groot. Integraal denken en onderzoek, niet alleen naar beoogde effecten maar ook naar neveneffecten en allerlei interacterende variabelen, positief en negatief, is nodig. Voor FM is een belangrijke rol weggelegd om dit bewustzijn te vergroten.