Center for People and Buildings

U bent hier: >>>In huisvestingsland zijn al duizenden projecten...

In huisvestingsland zijn al duizenden projecten uitgevoerd... Wat leren we ervan?

20 oktober 2011

Er worden heel veel huisvestingsprojecten uitgevoerd. Worden ze  gedocumenteerd om ervan te leren? Helaas niet. Projecten zijn een bron van leerervaringen voor hen die erbij betrokken zijn. Maar dwarsdoorsneden uit projecten van uiteen lopende organisaties die vaak bijgestaan worden door een keur aan adviseurs en architecten ontbreken. Dat ontneemt velen een kans om voordeel te beleven aan te leren lessen.  Die lessen zijn nodig want de toenemende complexiteit en onzekerheid in (her)huisvestingstrajecten vraagt om de risico’s goed in beeld te hebben: hoe doe je dat, waaraan moet je aandacht besteden?

Huisvestingskeuze-Projectendatabase

Het CfPB heeft de afgelopen twee jaar – naar aanleiding van vragen vanuit het project Fysieke Werkomgeving  Rijk en vanuit de  kenniskring Huisvestingskeuze-model  - de Huisvestingskeuze-Projectendatabase (HK-projectendatabase) ontwikkeld. In die database leggen we meta-informatie vast van projecten en de organisaties waar ze uitgevoerd zijn, bijvoorbeeld over ambities, conceptuele keuzes en uitwerking van (nieuwe) huisvestingsconcepten. Ook ondersteunende documenten zoals ambitiestukken, managementverslagen, en PvE’s  kunnen aan  het database worden gekoppeld.

Je niet twee maal aan dezelfde steen stoten

Maar wat levert de database op? Wat is de meerwaarde ervan? De database maakt het mogelijk om dwarsdoorsneden door alle projecten heen uit te voeren op basis van bepaalde huisvestingsvraagstukken. Zo bijvoorbeeld kan de relatie tussen ambities, gestelde doelstellingen en conceptuele keuzes tussen projecten onderling vergeleken worden. De database biedt ook de mogelijkheid om op basis van dezelfde aanpak good of bad practices uit te lichten. Zo helpt de database dus om van de beste oplossingen voor bepaalde huisvestingsvraagstukken, zowel de succesfactoren als de valkuilen te signaleren. Je leert dan dat je niet de spreekwoordelijke ezel hoeft te zijn.

Partijen bij elkaar brengen

De database heeft de potentie om ontwerpers en adviseurs en wetenschappers dichter bij elkaar te brengen. Planners, designers, architecten en huisvestingsadviseurs wordt de mogelijkheid geboden om in de vroege fase van het (her)huisvestingsproces evidence-based kennis toe te voegen aan te maken keuzes Dat is een grote stap voorwaarts.

Casus RIVM

De methode is met succes toegepast bij de start van herhuisvestingsproces van het RIVM. Het Huisvestingskeuze-model (HK-model) – dat ook het  framework voor de HK-projectendatabase vormt – is als informatieraamwerk bij het RIVM toegepast.  Deze inzichten zijn van waarde voor andere organisaties die ook ingrepen in hun eigen huisvesting willen plegen. Zo is de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TUDelft zich aan het voorbereiden op de renovatie van zijn huisvesting. Dat maakt deel uit en loopt parallel aan de invoering van 2Flow, het TUDelft label voor het nieuwe werken. In de aanloop daarheen heeft  men kennis genomen van het ambitiedocument van het RIVM en de successievelijke detaillering daarvan.  Aan de hand van de bouwstenen uit het HK model en een aantal excursies is toen stapsgewijs gekomen tot een concretisering  van de ambities. Doordat de casus van het RIVM in de HK-projectendatabase opgeslagen is, kon snel een referentie aan de CiTG gegeven worden.