Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Onderzoek Futures Forum - Wat verandert er aan...

Onderzoek Futures Forum - Wat verandert er aan "werken"?

22 oktober 2015

Onderzoek Futures Forum - Wat verandert er aan "werken"?

De samenleving verandert in hoog tempo. Dat heeft zijn weerslag op de arbeidsmarkt. De wettelijke ordening en infrastructuur zetten steeds meer aan tot individuele verantwoordelijkheid voor werk, loopbaan, pensioen, zorg  en welzijn. Daarnaast hebben economische en demografische trends gevolgen voor werkomgevingen, voor mobiliteit ,voor communicatie en productie-infrastructuur. Wat gaat dit alles betekenen voor de toekomst van werk en voor de werkplek van de toekomst?

Het CfPB organiseert onderzoek hiernaar in samenwerking met adviesbureau Hospitality Group uit Amersfoort. Het onderzoek heet Futures Forum.

Startconferentie

Op 26 november vindt de startconferentie van Futures Forum plaats op de Bouwcampus. De sponsors van het onderzoek zijn allen eindgebruikersorganisaties uit de sector kennisintensieve organisaties. Zij buigen zich over de hoofdvraag van het onderzoek “Welke behoeften heeft de medewerker van de toekomst op het gebied van werk en de werkomgeving?”. Het is dus een onderzoek van binnenuit de vraagzijde.

Focus  op kenniswerk

We richten ons op zaken als de trendmatige en niet-trendmatige veranderingen in de inhoud en de organisatie van werk. En op de verhoudingen tussen de mensen binnen de organisatie. We trekken daarbij een duidelijke grens van het veld dat we gaan onderzoeken: de focus ligt op werk met een kennisintensief karakter, we kiezen voor het bestuderen van werk in kantoor-, onderwijs- en lab-omgevingen. En dus niet voor het bestuderen van werk aan de weg, op het land of in de fabriek.

Aanvliegroute

Binnen organisaties vliegen we het onderzoek aan vanuit de bedrijfsmiddelen in het bijzonder Facilitair Management en het vastgoed, zonder daarbij de sterke band met HR en IT uit het oog te verliezen. In het kader van de toekomst van werk en werkomgevingen, zijn deze onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Opzet onderzoek

Het onderzoek omvat een literatuurstudie, bijeenkomsten in de sponsorbedrijven om trends af te zetten tegen actuele ontwikkelingen, expertpanels die met de Delphi methode aan de slag gaan om consistente toekomstbeelden te formuleren en pre-design workshops om de uitkomsten te vertalen naar vraagspecificaties voor werkomgevingen, gebouwen en facilitaire diensten, maar ook de kennis die nodig is om producten een diensten duurzaam, toekomstvast en betaalbaar te realiseren.

Vanuit de eindgebruiker wordt de basis gelegd voor een antwoord op de vernieuwingsopgave voor  vastgoed en werkomgevingen in Nederland. Met deze bouwstenen kan het stokje doorgegeven worden aan Bouwcampus partners  en hun achterbannen die zich bezig houden met productontwikkeling en service design.