Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Vergrijzing in de werkomgeving

Vergrijzing in de werkomgeving

26 mei 2010

Dat de Nederlandse bevolking aan het vergrijzen is, zal niemand ontgaan zijn. De ouder wordende beroepsbevolking is dikwijls onderwerp van gesprek. Het aandeel oudere medewerkers op de arbeidsmarkt en dus ook in organisaties zal sterk toenemen. Mensen zullen daarom langer aan de slag moeten blijven dan nu het geval is. Bovendien is er een evolutie naar flexibilisering in werkprocessen en de werkomgeving, maar hoe verhoudt zich dit met de werkstijl van oudere medewerkers? Om medewerkers te blijven ondersteunen en hun arbeidsproductiviteit en -tevredenheid op peil te houden, is het bieden van een gepaste werkomgeving een belangrijke factor. Wellicht kan een goede werkomgeving tevens helpen om vroegtijdige uittreding te voorkomen. Het CfPB is het onderzoek ‘Vergrijzing in de werkomgeving’ gestart om te achterhalen op welke manieren de werkomgeving de arbeidsproductiviteit en tevredenheid van oudere medewerkers zo goed mogelijk kan blijven ondersteunen. Wat is het aandeel van de werkomgeving hierin?

Eerste onderzoeksresultaten gepresenteerd

In het kader van dit onderzoek hebben Iris de Been en Evi de Bruyne van het CfPB in maart 2010 een bezoek gebracht aan het congres van de European Academy of Occupational Health Psychology in Rome. Zij hebben de eerste resultaten gepresenteerd van crosscase analyses die zijn uitgevoerd op basis van gegevens uit de WODI Light database. Hierbij kwam onder andere het verschil in beleving van de fysieke werkomgeving aan bod tussen verschillende leeftijdsgroepen (zijn oudere medewerkers meer of minder tevreden over bepaalde aspecten van de werkomgeving?). Ook werd ingegaan op de mate waarin verschillende kantoortypen (combi-kantoren met flexibele plekken, combi-kantoren met vaste plekken, cellenkantoren met vaste plekken) ondersteunend lijken te zijn voor de tevredenheid en ervaren arbeidsproductiviteit van oudere medewerkers.

Aanvullend op de al uitgevoerde cross case analyses heeft het CfPB meer verdiepende onderzoeksstappen voorzien om te komen tot meer uitgebreide kennis en instrumenten op het gebied van vergrijzing in de werkomgeving. Deze onderzoeksstappen omvatten een uitgebreide literatuurstudie, verdiepende cross case analyses op de WODI dataset en interviews en discussies met zowel medewerkers als experts. Deze kennis wordt gebruikt om een goed onderbouwde checklist te ontwikkelen met oplossingen en maatregelen voor het realiseren van een optimaal ondersteunende werkomgeving.

Uitnodiging

Wilt u met uw organisatie meedenken over het de rol van de werkomgeving in het vergrijzingsvraagstuk en wilt u meer weten over dit onderzoek? Het CfPB is nog op zoek partners die ons willen ondersteunen in de uitvoering van dit onderzoek.