Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Verslag WODI-kenniskring 14 mei

Verslag WODI-kenniskring 14 mei

10 juni 2009

Verslag WODI-kenniskring 14 mei

Op donderdag 14 mei 2009 organiseerde het Center for People and Buildings een speciale bijeenkomst voor haar WODI licentiehouders. Met 12 mensen uit 8 organisaties, allemaal eindgebruiker, bespraken we de resultaten van het onderzoek dat de laatste maanden is uitgevoerd. De WODI licentie-houders genieten het voorrecht als eerste kennis te nemen van nieuwe onderzoeksresultaten. Nu er meer dan 7000 respondenten in de database zitten, heeft het Center tijd genomen om analyses uit te voren op deze database om verbanden tussen verschillende factoren en kenmerken te ontdekken.

Invloed van persoonskenmerken

Tijdens de bijeenkomst zijn twee onderwerpen uitgebreid aan de orde gekomen. Als eerste is er gesproken over de invloed van persoonskenmerken, zoals geslacht, leeftijd en opleidingsniveau op de tevredenheid over werkomgevingaspecten en het belang dat men hecht aan verschillende aspecten. Aan de hand van een aantal stellingen zijn de belangrijkste resultaten uit de crosscase analyses besproken. Een voorbeeld van een stelling: ‘Mijn organisatie bestaat voornamelijk uit vrouwen. Om een hoge medewerkertevredenheid over de werkomgeving te behalen, moet ik veel aandacht besteden aan de sfeer en uitstraling van het interieur.’ Zeven aanwezigen waren het met de stelling eens, vier waren het oneens.  De stelling is niet waar. Vrouwen vinden sfeer en interieur niet belangrijker dan mannen.

Invloed van het kantoortype

Vervolgens is ingegaan op de invloed van het kantoortype op de beleving van de werkomgeving. Er kwamen vragen aan bod  als: ‘is er een verschil in de beleving van medewerkers in cellenkantoren met vaste werkplekken, combikantoren met vaste werkplekken en combikantoren met flexibele werkplekken? Verschillen deze typen in de mate waarin men vindt dat de arbeidsproductiviteit wordt ondersteund?’. Deze vragen leidden tot veel discussie, maar de aanwezigen herkenden ook veel in de resultaten. Er is nagedacht over de mogelijke verklaringen voor de resultaten.

Geobjectiveerde gebouwinventarisatie

Voor gebouwbeheerders blijkt het zeer gewenst om te weten welke bijdrage het gebouw en gebouwkenmerken hebben op arbeidsproductiviteit en tevredenheid. We willen antwoorden zoeken  door een geobjectiveerde gebouwinventarisatie. Dit houdt in dat op de locaties waar het WODI-onderzoek plaats vindt of heeft plaats gevonden de fysieke omgeving in kaart gebracht wordt. De gebouwinventarisatie en de resultaten uit WODI worden met elkaar vergeleken om verbanden te achterhalen. Een ander punt dat eindgebruikers belangrijk vinden is  het implementatieproces. Met dit onderzoek willen we vragen beantwoorden als: Wat is de rol van het management voor het succesvol implementeren van een nieuw werkplekconcept? Kunnen we specifieke lessen leren? Bijvoorbeeld: “Hoe belangrijk is het helder formuleren van doelen? Hoe belangrijk is voorbeeldgedrag?”