Center for People and Buildings

U bent hier: >>>>Kaderstelling Fysieke Werkomgeving Rijk (FWR)

Kaderstelling Fysieke Werkomgeving Rijk (FWR)

In de Nota Vernieuwing Rijksdienst (VRD, 2007) heeft de Rijksoverheid haar ambities rondom haar werkwijze voor de komende jaren weergegeven. Daaronder valt een modernere en efficiëntere huisvesting van de rijksdiensten. Het beeld bij de FWR was (en is): een werkomgeving voor ambtenaren die flexibel, tijd- en plaatsonafhankelijk (samen-) werken mogelijk maakt.

De FWR zal vorm krijgen in en op basis van een geheel van afspraken (kaders, normen) over de diverse aspecten van de ‘integrale gefaciliteerde Rijkswerkplek’. Het is een dynamisch en te ontwikkelen concept waar producten en diensten deel van uitmaken. Kernvraag is: Hoe draagt de Rijkswerkplek bij aan een kleinere en betere overheid? Het CfPB is door de dienst DGOBR van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties gevraagd om haar te ondersteunen bij het ontwikkelen van de kaderstelling van de Rijkswerkplek en de verdere ontwikkeling en uitwerking hiervan.

Het project is gestart in 2010 en leidde in 2011 tot een eerste resultaat, de Kaderstelling Fysieke Werkomgeving Rijk 2011. In de daarop volgende jaren zijn (en wordt) de kaderstelling met diverse deelonderzoeken verder uitgewerkt.

PUBLICATIES