Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Werkomgevingsdiagnose instrument (WODI)

Werkomgevingsdiagnose instrument (WODI)

Werkomgevingsdiagnose instrument (WODI)

Om inzicht te krijgen in de prestatie van de werkomgeving, is een integraal en wetenschappelijk gefundeerde werkomgevingsdiagnose instrument (WODI) ontwikkeld. Dit instrument is geschikt voor elk type werkomgeving in iedere sector: cellenkantoor, combikantoor of kantoortuin, vast of flexibel gebruik van werkplekken, overheid, bedrijfsleven en academische werkomgevingen.

De fysieke werkomgeving staat centraal, maar ook andere aspecten die voor de beleving en het gebruik van de werkomgeving van belang zijn komen aan de orde, zoals de ondersteuning van de productiviteit en kennisdeling, afspraken over het gebruik van de werkomgeving en de wijze van implementeren.

WODI maakt het mogelijk om op verschillende manieren en momenten te meten of de huisvestingsdoelstellingen daadwerkelijk worden behaald. Werkt het beter en prettiger? Het instrument bestaat uit verschillende onderdelen:

WODI-enquête

WODI is een online enquête onder medewerkers, waarmee de beleving en het gebruik van de werkomgeving in kaart wordt gebracht. Aan de hand van deze quick scan komen de belangrijkste knelpunten en successen van de werkomgeving aan het licht. De WODI-enquête kan worden aangevuld met vragen uit één of meerdere WODI verdiepingsslagen en modulen. Aspecten die bijzondere aandacht verdienen worden hiermee op een meer gedetailleerd niveau bekeken. Ieder jaar wordt de WODI-enquête geëvalueerd en vernieuwd op basis van de nieuwste ontwikkelingen. Ook hebben we ieder jaar een aantal themavragen, zodat we over het desbetreffende onderwerp meer kennis opbouwen.

Klik hier voor meer informatie over de WODI-enquête.  

CfPB Benchmark

De CfPB Benchmark geeft de gemiddelde (on)tevredenheid weer van kantoorgebruikers over de belangrijkste aspecten van de werkomgeving die met WODI zijn onderzocht. Hiermee kunnen organisaties zich spiegelen aan andere organisaties en daarmee een scherper beeld krijgen van de sterke en minder sterke kanten van de eigen huisvesting. Ook kan de CfPB Benchmark ingezet worden om vooraf streefwaarden op te stellen waaraan de (toekomstige) huisvesting moet voldoen. Ieder voorjaar wordt de Benchmark aangevuld met de data die in het voorgaande jaar zijn verzameld om steeds de meeste actuele Benchmark weer te geven.

Klik hier voor meer informatie over de CfPB Benchmark. 

Gebouwinventarisatie

Door middel van de Gebouwinventarisatie worden de fysieke eigenschappen van alle met WODI  onderzochte gebouwen in kaart gebracht. Door deze gegevens te koppelen aan de resultaten van de WODI, wordt getracht de relatie tussen de fysieke eigenschappen en de tevredenheid van gebruikers te achterhalen.

Klik hier voor meer informatie over de gebouwinventarisatie.

Hoe werkt het?

Bij het inzetten van WODI is de basis een online vragenlijst die onder de medewerkers wordt verspreid. Door uitkomsten worden in perspectief geplaatst door ze te vergelijken met de WODI Indicator. Het onderzoek kan worden uitgebreid met interviews, observaties, documentonderzoek of workshops.

Wat levert het op?

De resultaten kunnen worden gebruikt om knelpunten in de huisvesting op te lossen met concrete ingrepen, maar ze kunnen ook een basis vormen voor een (nieuw) huisvestingsbeleid of beheerplan. De meting is daarmee van belang voor alle lagen van een organisatie, waaronder de raad van bestuur, het management team, afdelingshoofden, de ondernemingsraad en medewerkers. Omdat de WODI zich met name richt op de beleving van de medewerkers, is het tevens een manier om te laten zien dat de organisatie de huisvesting niet enkel als kostenpost ziet. De evaluatie is daarbij een goede basis om de interne dialoog over de huisvesting te kunnen voeren.  Alle metingen worden geanonimiseerd opgeslagen in een database. Hiermee worden crosscase analyses gedaan die bijdragen aan de generieke kennisontwikkeling over mens, werk en werkomgeving.

Wanneer?

Het WODI instrument is op verschillende momenten inzetbaar, bijvoorbeeld:

  • Voor de uitvoering van een nulmeting
  • Voor de uitvoering van een (herhaalde) nameting
  • Na een interventie in de huisvesting
  • Op een willekeurig moment om te meten of de huisvesting nog voldoet
  • Periodiek om de vinger aan de pols te houden

Ingezet bij │ eerdere ervaringen

WODI is ondermeer ingezet bij de volgende organisaties:

AMC
Arcadis
artsen zonder grenzen
ASR-logo-nieuw-1_resized-1_resized
definitieflogo_Avans
Belastingdienst
bnp-paribas-fortis-logo
brinkgroep
Commando Dienstencentra
DCMR
DSM
DUO
2000px-Logo_HTM.svg
Logo-gemeente-Dordrecht
Logo-Leiden-rood
Gemeente Rotterdam
gemeente spijkenisse
Hogeschool Utrecht
Inspectie_leefomgeving transport
Kadaster
Logo-Ministerie-van-Algemene-Zaken
ministerie van buitenlandse zaken
ministerie ELI
NedTrain
nen
Provincie Zuid Holland
logo-raad-voor-de-rechtspraak
ReedBusinessMedia
rijksdienst-cultureel-erfgoed
Robeco
SIG_HP
Synthon
TU Delft
TU/e
universiteit Leiden
Universiteit Utrecht
Wageningen UR
Waterschap Rivierenland
waterschap vallei en veluwe
wetterskip fryslan
wonen-zuid

Meer informatie

Contactpersoon

Anca Gosselink

Anca Gosselink

Programmamanager│Msc Culture, Organization and Management